Specjalizacje:

Prawo rodzinne, w szczególności sprawy:
- o rozwód i separację;
- sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego;
- sprawy dotyczące dzieci (alimenty, władza rodzicielska, kontakty, ustalenie ojcostwa )
- pomoc w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę w oparciu o Konwencję Haską

Prawo spadkowe, w szczególności sprawy :
o nabycie spadku,
o dział spadku,
o zapis i zachowek.

Wszelkie sprawy prawa cywilnego :
zobowiązań, rzeczowe, w tym :
o zapłatę
ze stosunku najmu, dzierżawy , umowy o roboty budowlane , o dzieło i inne
zniesienie współwłasności

Prawo karne, w tym:
- obrona w postępowaniu karnym
- reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
- w szczególności sprawy związane z przestępstwami o charakterze gospodarczym i sprawy dotyczące
wypadków komunikacyjnych oraz związanych z nimi roszczeń odszkodowawczych.

Prawo gospodarcze i prawo spółek
Obsługa prawna przedsiębiorców we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

w szczególności :
przygotowywanie umów spółek, rejestracja w KRS,
przygotowywanie i obsługa zgromadzeń wspólników
transakcji
opiniowanie spraw pracowniczych,
windykacja należności,
reprezentacja w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych. reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach prawa pracy, cywilnych i gospodarczych oraz przed sądami polubownymi.

Prawo weksli i procesy wekslowe .

Prawo upadłościowe
- opiniowanie w sprawach upadłościowych;
- przygotowanie wniosku o upadłość ;
- reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym ;
- pomoc prawna syndykom

Prawo prasowe i prawo internetowe, w szczególności :
- ochrona dóbr osobistych w internecie;
- regulaminy portali internetowych ;
- umowy zawierane drogą elektroniczną ,
- ochrona danych osobowych
- prawo prasowe

Prawo autorskie
- Opracowanie umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich;
- Doradztwo w zakresie praw pokrewnych
- Sprawy o naruszenie praw autorskich i związane z tym dochodzenie odszkodowań;
- Opracowywanie i projektowanie umów z zakresu działalności architektów